W nawiązaniu do obowiązującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu informujemy iż:
 1. Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest "SEBMIES" Sebastian Stachoń siedziba administratora: ul. Pocztowa 8a 41-600 Świętochłowice;
 2. Przetwarzamy następujące dane: imiona i nazwiska, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i inne dane kontaktowe, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL i numer dowodu osobistego, inne informacje niezbędne do realizacji umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług);
  • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez "SEBMIES" Sebastian Stachoń;
  • dochodzenie roszczeń;
  • archiwizacja;
 4. Podstawą przetwarzania jest:
  • dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami - zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO lub
  • umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane - zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki lub ochrony Państwa danych osobowych.
 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 7. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu.
 9. 10. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Pocztowa 8a 41-600 Świętochłowice lub na adres poczty elektronicznej: rodo@sebmies.pl
© "SEBMIĘS" 2014